1.- Licència federativa anual:

 

 • És anual amb validació d'octubre a octubre del següent any. 
 • El preu el marca cada any la Federació Catalana de Natació en començà la temporada, per tant el import el facilitarem quan tinguem confirmació.
 • L'import de la temporada 2022-2023 per als menors de 16 anys és de 50,61€.
 • L'import de la temporada 2022-2023 per als majors de 16 anys és de 55,17€.

 

2.- Rebut mensual nadador/a:

 

 • Serà domiciliat i es cobrarà entre el dia 1 i 10 de cada mes.
 • La quota mensual és de 39,00€.
 • Tan mateix, el rebut de Duet Sport Can Zam per a l'any 2023 per als menors de 14 anys és de 12,54€ mensuals i per als més grans de 14 anys és de 15€ mensuals. Duet Sport Can Zam fa un descompte del 30% als membres de la família dels esportistes del club.

 

3.- Rebut anual família:

 

 • És obligatori que com a mínim un membre de la família, pare, mare, tutor o tutora, deu ser soci del club. Es passarà un rebut anual de 15,00 domiciliat a principis de temporada, al mes de setembre.


 
4.-Pòlissa d'assegurança:

 

 • S'informa que la fitxa federativa de cada esportista inclou una pòlissa de assegurança en cas d'accident. Sempre que es produeixi un accident a la piscina en horari d'entrenament, cal que ho comuniqueu a l'equip tècnic que disposa de l'imprès de parts d'accident que cobreix l'assistència mèdica en horari d' entrenament.NORMES E INFORMACIÓ:

 

 • És obligatori complir amb totes les normes internes del club per a un bon funcionament. L'esportista que incompleixi alguna d'elles serà sancionat segons el règim intern disciplinari.
 • La temporada comença el primer dilluns de setembre i termina l'últim divendres de juliol. Agost és el mes de vacances però el rebut mensual, es passarà igualment per poder fer front a les despeses de sou de l'equip tècnic.
 • Si un rebut és retornat pel banc, es tornarà a passar el mes següent amb l'increment corresponent de les despeses de devolució a càrrec de l'esportista.
 • En cas de voler donar-se de baixa del club caldrà comunicar-ho per escrit al correu electrònic amb 30 dies d'antelació, fixant com a data límit el dia 5 del mes anterior. Si l'esportista es dóna de baixa passada la data límit es cobrarà igualment el rebut del mes en curs.
 • És causa de baixa directa la manca de compliment de les normes de convivència dins de l'entitat i la manca de pagament dels rebuts d'un màxim de 3 mesos seguits.
 • Es recomana fer una ullada de tant en tant a les xarxes socials (WhatsApp, Facebook, Instagram) i sobretot al correu electrònic, ja que és on s'envia tota la informació de sortides, competicions, canvis d'horari, etc...
 • Cada dos anys es farà una revisió mèdica completa a cada esportista, el Club es posarà en contacte amb l'empresa més adequada, i facilitarà la informació deguda a les famílies.